ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 ( ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี )

โดย : ADMIN วันที่ : 29/04/2564 เวลา : 23:06 ดูไปแล้ว : 14 ครั้ง

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1
( ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี )

ตามที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 นั้น บัดนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการคัดเลือก ดังรายละเอียดในบัญชีแนบชื่อท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ผ่านการคัดเลือก) ประเภทประชาชน มารายงานตัวและรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564    เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ผ่านการคัดเลือก) ไม่มารายงานตัวตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่า “สละสิทธิ์”