ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 ( ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี )

โดย : ADMIN วันที่ : 27/04/2564 เวลา : 14:32 ดูไปแล้ว : 15 ครั้ง

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1
( ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี )

 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นั้น 
  บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน   จอมบึง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้