31 มีนาคม 2564  มีการประชุมคระกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/64

โดย : วันที่ : 31/03/2564 เวลา : 16:07 ดูไปแล้ว : 12 ครั้ง

31 มีนาคม 2564  มีการประชุมคระกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/64

1.แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาชาและระดับคณะ

2.การเสนอชื่อคระกรรมการประจำคณะ  ผู้แทนรองคณบดี

3.การส่งนักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

4.แนวทางการทดสอบภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา

5.แนวทางการขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ

6.ติดตามงานตามแผนปฏิบัติการงบประมาณแผ่นดิน  และรายได้

7.ผลการดำเนินงานงบพัฒนาบุคลากร

8.การดำเนินการจัดการทำแผนการงทุน และครุภัณฑ์ ระดับสาขาวิชา ปี 66-67

9.กรรมการกลั่นกรองคณะ

10.ผลการเลือตั้งนายกองค์การนักศึกษา

11.ผู้รับทุน วิจิตรพงพันธุ์

12.การพิจารณาเทียบโอนรายวิชา ระดับ ปวส

13.การบริหารวงเงินโครงงานวิจัย นักศึกษา

14.การดำเนินการ จัดทำ หนังสือ BT 62503  คณิตศาสตรอุตสาหกรรม

15.ข่อเสนอแนะ กิจกรรมเสริมทักาะภาษาอังกฤษ และทักษะด้านดิจิทัล

16.รายงานผลการเสวนาผู้นำ และการรณรงค์การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา

17.การประเมินการสอนรายวิชาที่สอบแบบ Active Learning

18.การชี้แจงเหตุการยกเลิกรายวิชาเตรียมสหกิจ ของนักศึกษา ไฟฟ้า