font-awesome.min.css">

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2561

2018-10-01 59 ADMIN

วันพฤหัสบดี ที่ 16 ส.ค. 2561
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน
ณ ห้องประชุมสุวรรณภา
อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง