font-awesome.min.css">

รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาฝึกปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC SolidCAM Turning Workshop

2017-06-27 193 ADMIN

รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การพัฒนาฝึกปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างควบคุม
เครื่องกลึง CNC SolidCAM Turning Workshop
12 - 13 กรกฏาคม 2560 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 8 ชั้น 4
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง