font-awesome.min.css">

โครงการพัฒนาอัจฉริยะทางโครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ET-Smart ) 8 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563

2020-08-06 680 ADMIN

โครงการพัฒนาอัจฉริยะทางโครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ET-Smart ) ส่งเสริมให้นักเรียนและครูผู้สอนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ในกระบวนการจัดทำโครงงานทางเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นำความรู้และประสบการณ์จากวิชาการระดับมหาวิทยาลัยฯมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 1741 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการครูพันธุ์บึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และโรงเรียนมัธยมในจังหวัดราชบุรี

   

                                ​​​​​​