font-awesome.min.css">

การสอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ นางสาวสุดารัตน์ เทียนน้อย สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2020-05-01 869 ADMIN

 

การสอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ 
นางสาวสุดารัตน์ เทียนน้อย สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เรื่องการปรับค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อการพยากรณ์โรคในสับปะรด 
ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพของการเรียนรู้เชิงลึกในโครงข่ายใยประสามเทียม

วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องประชุมสุวรรณภา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครู
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง