font-awesome.min.css">

กิจกรรมกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Techno Running Trail 2019 ครั้งที่ 1

2019-09-27 41 ADMIN

วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 62
“TECHNO RUNNING TRAIL 2019”
ณ เขาประทับช้าง จ.ราชบุรี
โดยมีท่าน อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ
เป็นประธานในพิธี
และมีท่าน ผศ.ว่าที่ร.ต.ดร.วสันต์ นาคเสนีย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้

>>>> ภาพเพิ่มเติม คลิกตรงนี้