font-awesome.min.css">

ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 29

2019-09-23 164 ADMIN

 

กำหนดการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2562

ณ ห้องประชุมทรัพย์คีรี ชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562

 

13.00 – 17.00 น.

- คณบดีหรือผู้แทนเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

17.00 - 21.00 น.

- เลี้ยงรับรอง โดยเครือข่ายความร่วมมือการประชุมสภาคณบดีฯ ณ ร้านลูกน้ำ

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 

 

 

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

 

08.00 – 08.45 น.

- สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมแห่งประเทศไทย ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

08.45 - 09.30 น.

-สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5

 

09.30 – 09.45 น.

- ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ ห้องประชุมทรัพย์คีรี ชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และอธิการบดี กล่าวต้อนรับสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและผู้เข้าร่วมประชุม

 

09.45 – 10.15 น.

- ประธานในที่ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการประชุมสภาคณบดีฯ

 

10.15 – 10.30 น.

- พักรับประธานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

10.30 – 12.00 น.

- บรรยายพิเศษ โดย อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี นายประกอบ คงเขียว เรื่อง วิกฤตทางการศึกษาและแนวทางการแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรมที่มีต่อนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

 

12.00 - 13.00 น.

- พักรับประธานอาหารกลางวัน ณ ห้องรับรอง ชั้น 3

 

13.00 – 14.30 น.

- ประธานสภาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการประชุมสภาเครือข่ายคณบดีฯ เรื่อง ทิศทางในการปรับตัวของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

 

14.30 – 14.45 น.

- พักรับประธานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ ห้องรับรอง ชั้น 3

 

14.45 – 17.00 น.

- ประชุมสภาเครือข่ายคณบดีฯ (ต่อ)

 

17.00 - 21.00 น.

- เลี้ยงรับรอง โดยเครือข่ายความร่วมมือการประชุมสภาคณบดีฯ ณ ร้านลูกน้ำ                อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

 

07.00 – 09.00 น.

- มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสภาเครือข่ายคณบดีฯ ณ โรงแรมที่พัก            ในจังหวัดราชบุรี

 

09.00 – 12.00 น.

- ศึกษาดูงาน ณ เรื่องของโอ่ง จังหวัดราชบุรี

 

12.00 – 13.00 น.

- พักรับประธานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เรื่องของโอ่ง จังหวัดราชบุรี

 

13.00 – 16.00 น.

16.00 น. เป็นต้นไป

- ศึกษาดูงาน ณ เรื่องของโอ่ง จังหวัดราชบุรี

- สภาเครือข่ายคณบดีฯ เดินทางกลับมหาวิทยาลัย โดยสวัสดิภาพ

 

 

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00-10.15 น. และ 14.30-14.45 น.

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

แบบตอบรับ >>>> การประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม