font-awesome.min.css">

ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมชมและเชียร์ตัวแทนนักศึกษาต้นแบบ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

2019-08-27 62 ADMIN

ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ร่วมชมและเชียร์ตัวแทนนักศึกษาต้นแบบ
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในวันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562
ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง