font-awesome.min.css">

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11 ระดับชาติ

2019-05-22 122 ADMIN

อาจารย์ ดร.สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤษ สุขเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นำโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประเภทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จาก สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
เรื่อง การควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงแกลบก่อนวิกฤตในกระบวนการผลิตโพลีเอสเตอร์
โดย นายทรงวุฒิ ชุนหชัย ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11 ระดับชาติ
ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ Coop_MCRU