font-awesome.min.css">

สาขาวิชา​อาชีว​อนามัยและ​ความ​ปลอดภัย ​นำนักศึกษา​ดูงาน​ใน​โครงการ​ศึกษา​ดูงาน ณ ​บริษัท​ เพชร​สยาม​ พีอีไพ้พ์​ จำกัด และบริษัท​ นันยาง​เท็กซ์ไทล์ จำกัด จังหวัดเพชรบุรี

2019-05-17 52 ADMIN

วันที่​ 13-14 ​พฤษภาคม 25​62​
สาขาวิชา​อาชีว​อนามัยและ​ความ​ปลอดภัย ​คณะ​เทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​หมู่บ้าน​จอมบึง
​ไ​ด้นำนักศึกษา​ดูงาน​ใน​โครงการ​ศึกษา​ดูงาน​ ณ​ จังหวัด​เพชรบุรี​ ที่บริษัท​ เพชร​สยาม​ พีอีไพ้พ์​ จำกัด และ​บริษัท​ นันยาง​เท็กซ์ไทล์ จำกัด