font-awesome.min.css">

สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม บริการวิชาการ “PARA MODIFIED RUBBER LATEX SOIL CEMENT BASE COURSE” ให้กับ กองพันทหารช่างที่ 52 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์

2018-12-11 270 ADMIN

สาขาวิชาโยธาแบะสถาปัตยกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล นามบุญเรือง ได้รับเชิญจาก กองพันทหารช่างที่ 52. กรมทหารช่างที่ 1. รักษาพระองค์ พร้อมผู้ช่วยนักวิจัย(นักศึกษาชั้นปีที่ 4.)  

ให้การอบรมด้านวิชาการกับกำลังพลของหน่วยฯ ในหัวข้อ “PARA MODIFIED RUBBER LATEX SOIL CEMENT BASE COURSE” วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา