คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
 

ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการอบรม SolidCAM Yurning Workshop โครงการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โครงการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โครงการจัดทำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการอบรม SolidCAM Yurning Workshop...

...

โครงการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและ...

...

โครงการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและ...

...

โครงการจัดทำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุต...

...   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง