คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
 

ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งานทำบุญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กีฬาดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 48 ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งานทำบุญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...

...

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรร...

...

กีฬาดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 48...

...

ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...

...   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง