คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
 

ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

--งานทำบุญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...

...

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรร...

...

กีฬาดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 48...

...

ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...

...   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง