คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
 

ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) โครงการอบรม SolidCAM Yurning Workshop โครงการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โครงการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) และสร้างชุมชนแห่งก...

...

โครงการอบรม SolidCAM Yurning Workshop...

...

โครงการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและ...

...

โครงการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและ...

...   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง