คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม